कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा-जनप्रतिनिधिज्यू, ६०-४० लागत सहभागितामा योजना कार्यन्वयन गर्ने संस्था-व्यक्तिहरु