कम्पोष्ट बिनको विवरण पठाउने सम्बन्धमा-वडा कार्यालयहरु, सबै