कक्षा ११ मा छात्रवृतिको लागि आवेदन दिने सूचना

यस नगर भित्रको बिद्यालयमा कक्षा ११ को छात्रवृतिमा आवेदन दिन चाहनेका लागि अत्यन्त जरूरी सूचना