उपस्थिति सम्बन्धमा-वडाध्यक्षज्यूहरु सबै, नगर सदस्यज्यूहरु(महिला) सबै,