उपस्थिति सम्बन्धमा-वडाध्यक्षज्यूहरु सबै तथा वडामा कार्यरत प्रत्येक सामाजिक संघ-संस्थाका प्रतिनिधि १/१ जना