आवश्यक सहजीकरण गरिदिने सम्बन्धमा-वडा कार्यालयहरु, सबै