आपत्कालिन आश्रयस्थलको विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा, वडा कार्यालयहरु सबै