अभिमुखीकरण सहभागी पठाईदिनु हुन-वडा कार्यालयहरु, सबै