अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन -वडाध्यक्षज्युहरु सबै, कार्यपालिका सदस्य, महिला वडा सदस्यहरुबाट १ जना

वडाध्यक्षज्युहरु सबै, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरु, महिला वडा सदस्यहरुबाट प्रत्येक वडाबाट १/१ जना