अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा-पुनर्निर्माण

वडाध्यक्ष, वडा सचिवज्यूहरु, सबै