अनिवार्य उपस्थिति सम्बन्धमा

श्री वडाध्यक्षज्यूहरु, सबै;

श्री कार्यपालिका सदस्यज्यूहरु, सबै;

श्री न्यायिक समितिका सदस्यज्यूहरु, सबै;

श्री शाखा प्रमुखज्यूहरु, सबै;

श्री वडा सचिवज्यूहरु, सबै;

टोखा नगरपालिका  ।