News and Notices

२०७२ को विनाशकारी भुकम्पबाट पीडितको नामावली

२०७२ वैशाख १२ गतेको महाभुकम्प वाट पुर्ण रुपमा क्षाति भै साविकमा वैकल्पिक वसोवासको व्यवस्था नभएका महानुभावहरुलाई प्रति परिवार रु.१५०००/ का दरले राहत प्राप्त गरेका भुकम्पपिडीत महानुभावहरुलाइ न्यानो कपडा खरिदको लागि वितरित रु.१००००/- वितरणको भरपाई नामावली विवरण ।