Flash News

विद्यालयको नाम, स्थान तथा स्वामित्व परिवर्तन, नयाँ कक्षा थप, विषय थप आदि सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना