Flash News

मेयर कप पुरुष डब्बल ब्याड मिन्टन प्रतियोगिताको आवेदन म्याद थप र कार्यक्रम संसोधन सम्बन्धमा

अत्यन्त जरूरी सूचना; 

श्री वडा कार्यालयहरु सबै; श्री संघसंस्थाहरु सबै; श्री इच्छुक खेलाड़ीहरु सबै