२०७३ श्रावण महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/७४ को टोखा नगरपालिकाको श्रावण महिनामा भएको प्रगति प्रतिवेदन यस प्रकार रहेको छ ।