सूची दर्ता आ.व.०७३/७४ एवं भवन अभिलेखिकरण

आ.व.०७३/७४ को लागि ईच्छुक दर्तावाल व्यवसायीहरुलाई मिति २०७३/४/३० सम्म सूची दर्ता गर्नुहुन
http://gorkhapatraonline.com/epaper/showimage?img=uploads/epaper/2016-07...

२०६४ एवं २०७२ को भवन निर्माण मापदण्ड लागू हुनु भन्दा अगाडि वा निर्माण सम्पन्न नलिएका भवनहरुको अभिलेखिकरणको प्रकाशित सूचना मितिले ९० दिन भित्र गर्नुहुन
http://gorkhapatraonline.com/epaper/showimage?img=uploads/epaper/2016-07...