मिति २०७३/३/३० मा भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम

मिति २०७३/३/३० मा झोर महांकालमा भएको आ.व. ०७२/७३ को सेवा प्रवाह सम्बन्धिको सुनुवाई कार्यक्रम youtube मा

https://www.youtube.com/watch?v=Z2Uc9s48kPo