टोखा न.पा भित्रका सडकहरुकाे मापदण्ड

टोखा नगरपालिकाको दाेश्राे नगरपरिषदबाट ताेकेकाे टोखा न.पा भित्रका सडकहरुकाे मापदण्ड

वडा नंं १ र २ को वडा कार्यालय झोरमहांकालको सडक मापदण्ड
क्र.संं सडकको नाम मिटर
१ मालुङ्ग, जहानिया गाउँ ओखै डाडा मोटरबाटो ८ मिटर
२ मालुङ्ग किसनडोल मोटरबाटा ६ मिटर
३ मालुङ्ग पिकजोल मोटरबाटो ८ मिटर
४ फुलबारी विडारीगाउँ दुलालगाउँ टासीडाडा मोटरबाटो ८ मिटर
५ राधाकृष्ण मन्दिरबाट दुलालगाउँ जाने मोटरबाटो ८ मिटर
६ श्रमिक चोकबाट रामेश्वर मन्दिर जाने मोटरबाटो ६ मिटर
७ जाउने फाँट मोटरबाटो ६ मिटर
८ वडा कार्यालयबाट मसलाबोट दुलाल गाउ जाने मोटरबाटो ६ मिटर
९ वडा कार्यालयबाट महांकालदेवी मन्दिर मोटरबाटो ८ मिटर
१० भण्डारेबाट गैरीगाउँ मोटरबाटो ८ मिटर
११ सिमाचौरबाट बौडेश्वर उच्च मा.वि. हुँदै साङ्गला जाने मोटरबाटो ८ मिटर
१२ बौडेश्वर उच्च मा.वि.बाट पलैपाटी मोटरबाटो ६ मिटर
१३ मूल सडकबाट वडा कार्यालय जाने मोटरबाटो ८ मिटर

वडा नं. ३ र ४ को संयुक्त वडा कार्यालय टोखा चण्डेश्वरीको सडकहरुको मापदण्ड
क्र.संं सडकको नाम सडकको मिटर
१ टोखा गेटदेखी नासलपाको सडक १० मिटर
२ गणेस्थानदेखी चण्डेश्वरी मन्दिर सडक १० मिटर
३ गणेस्थान–सायको हात्तिगौडा निस्कने सडक १० मिटर
४ चण्डेश्वरी–सपनतिर्थ सडक १० मिटर
५ लब्बु गल्फाट–चण्डेश्वरी सडक १० मिटर
६ खुडोल सडक १० मिटर
७ बखुण्डोल–दल्खु–भिल्ली सडक १० मिटर
८ इको सडक ८ मिटर
९ चेली सडक ८ मिटर
१० फैडोल सडक १० मिटर
११ सपनतिर्थ–बज्रयोगिती सडक ८ मिटर
१२ सायको चिहान जाने सडक ८ मिटर
१३ कपिण्डोल सडक ८ मिटर
१४ अजिमा वतुईली सडक ८ मिटर
१५ सपनतिर्थ करिडोर मापदण्ड अुसार
१६ टोखाय्चा पाचा सडक ८ मिटर
१७ प्लानिङ्ग/प्लटिङ्ग भित्रको बनिसकेको सडक ४ मिटर
१८ प्लानिङ्ग/नयाँ प्लटिङ्ग सडक ६ मिटर

वडा नं. ५ र ६ को संयुक्त वडा कार्यालय (टोखा सरस्वती) को सडकहरुको मापदण्ड
क्र.संं सडकको नाम मिटर
१ टोखा गेटदेखी फुटुङ्ग जोड्ने सडक १० मिटर
२ बखुण्डोल सडक ८ मिटर
३ सलखुशी सडक १० मिटर
४ पलखुशीदेखी हात्तिगौडा जाने सडक १० मिटर
५ साईबाबा हुँदै धापासी जोड्ने सडक ६ मिटर
६ पलखुशी देखी चरमार्ग हुँदै खड्काभद्रकाली जोड्ने सडक १० मिटर
७ विनाज हाउजिङ्ग इस्तुली देखी कोहीटी जाने सडक ४ मिटर
८ टोखा गणेशस्थान देखी हात्तिगौडा पुलसम्मको सडक १० मिटर
९ झुडोल सडक १० मिटर
१० खुपाचा हुँदै पालिख्यसम्म जोड्ने सडक ६ मिटर
११ भुतखेल सिमांङ्कन सडक ८ मिटर
१२ कोहीटी देखी पालिख्यसम्मको गोरेटो सडक ४ मिटर
१३ फैडोल पछाडीको गोरेटोबाटो ६ मिटर
१४ इकागल हुँदै टोखायचा पाचा जोड्ने सडक ६ मिटर
१५ सपनतिर्थ सडक १० मिटर