स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश २०७३

Supporting Documents: