सम्पतिकरको छुट समावेश गर्ने सम्बन्धमा ।

सबै वडा कार्यालयहरुलाई परिपत्र: 

सम्पतिकरको छुट समावेश गर्ने सम्बन्धमा,

सम्पति करको सम्बन्धमा थप स्पष्टता,