विद्दुतीय बोलपत्र-दरभाउपत्र आव्हानको सूचना(ठेक्का नं. ४५,४६,४७)

मिति २०७६/१२/०३ को अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित