विद्दुतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना (ठेक्का नं. ४८, ४९)

मिति २०७६/१२/०५ को नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित