न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदनको म्याद थप सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना