क्षमता अभिबृद्दि तालिममा सहभागिता जनाउने वारे

 क्षमता अभिबृद्दि तालिममा सहभागिता जनाउने बारे

तालिमका बिषयहरु: योजना, बजेटिंग, स्थानीय सरकार संचालन तथा cross cutting issues हरु