कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्बन्धि पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धि व्यबस्था गर्ने सम्बन्धमा-MoFAGA बाट जारी गरिएको