कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- श्री वडा कार्यालयहरु सबै