कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा-जनप्रतिनिधिज्यूहरु, सबै