अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन

वडाध्यक्षज्यूहरु सबै, महिला वडा सदस्यज्यूहरु सबै