भुक्त्तानीको लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकीकरण

कार्यालय सञ्चालनको लागि खरिद गरिएको सामानहरु मिति २०७४/१/२६ मा पेशित बीलहरुको विवरण
नोट : उल्लेखित विवरणहरु वेव साइटमा अपलोड गरिएको मिति २०७४/१/२८ गते दिनको ११:०० बजेले ७२ घण्टा सम्म मात्र रहने छ ।

Supporting Documents: