भुक्त्तानीको लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकीकरण

जालपा ढल निर्माण समितिमिति २०७३/७/१९ मा पेशित बीलहरुको विवरण
नोट : उल्लेखित विवरणहरु वेव साइटमा अपलोड गरिएको मिति २०७३/७/३० गते दिनको ३:०० बजेले ७२ घण्टा सम्म मात्र रहने छ ।

Supporting Documents: